Ved

Prislista 2018

Blandved kapad och kluven:

25cm                   420:-/m3s
30cm                   385:-/m3s
35cm (STD)        350:-/m3s
40-50cm             330:-/m3s

 

Björkved kapad och kluven:

30cm                   480:-/m3s
35cm                   450:-/m3s
40cm                   430:-/m3s

Transport tillkommer och kan ordnas eller förmedlas efter överenskommelse.
Fullastad tippkärra = 15 m3s
m3s = står för ”kubikmeter stjälpt mått” Yttre volym på ved då den tippas i en kärra inklusive luft mellan vedträden.
 IMG_0706

 

 

 

 

 

 

 

Nedan kommer det en liten vedskola:

 

Avverkning

Det första skedet i vedprocessen är avverkningen av träden. I Sverige avverkas ca 75-80 % av virkestillväxten, vilket betyder att det svenska virkesförrådet hela tiden ökar. Merparten av den avverkade skogen går till massavedsindustrin och sågverken. Den massaved som blir eldningsved avverkas i princip bara av privata skogsägare.

Björkved är den absolut vanligaste veden vilket är ganska naturligt med tanke på dess höga energiinnehåll i förhållande till volymen. Under det senaste åren har skogsindustrin i Ryssland och de forna öststaterna kommit på fötter vilket lett till prispress på träråvarorna. I speciellt Estland har exploateringen av skogen och den billiga arbetskraften lett till att Estland blivit en ganska stor vedproducent på kort tid, merparten av den veden exporteras dock till Norge och Danmark.

 

Trädslag

Som nämnt är björkved överlag den mest fördelaktiga veden i Sverige. Det finns dock andra trädslag (ek, rönn, ask och bok) som innehåller mer energi i förhållande till vikt men det finns begränsad mängd av dessa. Energiinnehållet per volymenhet går oftast hand i hand med densiteten i torrt tillstånd.

 

Röta

Man brukar tala om två typer av röta: skogsröta och lagringsröta. Skogsröta angriper främst gran. Röta börjar oftast i mitten av stammen och sprider sig utåt mot barken. Trä som är drabbat av röta är värdelöst att använda till sågverk och pappersbruk. Den går bra att elda och energiinnehållet är bara marginellt lägre samtidigt som priset är betydligt lägre för rötved. Skogsindustrin lägger stora pengar på forskning för att motarbeta skogsröta. När det gäller granröta sprider den sig främst när träden avverkats och rötan sprider sig från den öppna stammen. För att motverka det kan man avverka gran när temperaturen är under nollsträcket. Numera är skogsmaskinerna utrustade med en sprutanordning på avverkningsaggregatet som sprutar ett motverkande medel på granstammar om avverkningen sker när det är plusgrader.

Lagringsröta, som främst drabbar de som lagrat eldningsved, beror på att veden är dåligt torkad. Detta kan motverkas genom att torka veden på en plats där den luftas väl.

I ved som säljs på säck (40-, 60-och 80-liter) tillåts ingen röta.

 

Klyvning och lagring

För att få den bästa veden skall man avverka veden i januari och februari. Ved skall klyvas så fort som möjligt. De som värmer upp hela huset med vedeldning har i princip alltid någon typ av vedmaskin. För den som inte behöver så mycket IMG_0674ved räcker det att den har en vedklyv och, om man inte kapar med motorsåg, en vedkap. Vedklyvar kostar från 5000-15000 kr beroende på kapacitet och drifttyp. Vedkapar kostar ca 4000-10000. Dessa maskiner drivs antigen med el eller med traktordrift. För kraftigare modeller av vedmaskiner används oftast traktordrift. Använder man ström krävs 3-fas. För storförbrukare av ved och vedproducenter finns det en mängd av kombimaskiner. Huvudprincipen är densamma för alla och det är att den både kapar och klyver. Den stora skillnaden mellan dessa maskiner är om kapen har ett motorsågssvärd eller en klinga. De med svärd klarar oftast stockar med större diameter. En kombimaskin kostar mellan 22000-150000 kr. Säkerheten på kombimaskiner är överlag högre än på vedklyvar och vedkapar.

 

När man torkar och lagrar ved finns det vissa saker man måste tänka på. Det är mycket viktigt att veden ligger luftigt och inte för tätt packat. Bland de bästa alternativen är att ha ett plåttak som står på stolpar och inga väggar. Det sämsta man kan göra är att täcka över veden med en presenning. Veden torkar som bäst på våren när fukthalten i luften är låg. Efter Juni månad ökar fukthalten. Om man har möjlighet att torka veden två år är det ett mycket bra alternativ.

Veden bör inte förbrännas om den har en fuktighetshalt som överstiger 20 %.

 

Eldning

Hur mycket av energiinnehållet som du får användning av när du förbränner veden beror mycket på eldningstekniken. Regel nummer ett är att veden ska vara torr. För att använda optimalt mycket energi skall man blanda med barr och lövved. Det är alltså inte att föredra att bara elda barrved eller lövved. Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen. En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1 000 grader Celsius och högre förekommer. Sotelden kan göra att det blir försvagningar på skorstenen och kan ge upphov till brand även utanför skorstenen. Dessutom sväller tjära vid förbränning och kan orsaka stopp i skorstenen och risk att värmen går ut i eventuella sprickor.

 

Ett specialfall, när det gäller vedeldning, är när man eldar ek. Ek innehåller dels mycket energi per volymenhet samt garvsyra som kan skada eldningsanordningen. För att slippa detta problem kan man blanda ekved med annan ved.